UA-53999795-1

หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ "สวดมนต์ เมตตามหาเสน่ห์"

หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ NS010  เรื่อง "สวดมนต์ เมตตามหาเสน่ห์" (พร้อมหลักธรรมที่ทำให้คนรัก "สังคหวัตถุ 4") ใหม่!!

     หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ ที่บอกวิธีสร้างเสน่ห์ที่ทำให้ตนเองเป็นที่รักนับถือจากผู้อื่น พร้อมบทสวดมนต์ "กรณียเมตตสูตร" เป็นพระสูตรที่นิยมใชŒสวดกันเพื่อป้‡องกันภยันตรายทั้งหลาย มิให้Œมากล้ำกราย  และเพื่อให้Œเกิดสวัสดิมงคลเป็šนที่ยำเกรงของภูติผีปี‚ศาจ และเปš็นที่รักใคร‹ในหมู่เทพยดาทั้งหลาย

     หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะด้วยรูปเล่มที่ดีไซน์ทันสมัย ปกสวยงามด้วยกระดาษรีไซเคิล เนื้อในใช้กระดาษถนอมสายตาผู้อ่านกรีนรีด หมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองลดโลกร้อน อ่านง่าย พกพาสะดวก ไซด์ 5*7 นิ้ว (คลิกรูปเพื่อขยายดูภาพใหญ่)

                

 

หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ "สวดมนต์ เมตตามหาเสน่ห์"  รายละเอียดดังนี้

- การสวดมนต์ สร้างเสน่ห์ให้เป็นที่รักได้อย่างไร?

- คำบูชาพระรัตนตรัย

- คำกราบพระรัตนตรัย

- นมัสการพระรัตนตรัย

- ขอขมาพระรัตนตรัย

- ไตรสรณคมน์

- บทถวายพรพระ (อิติปิโส)

- พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) - ชัยปริตร (มหากาฯ)

- ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก**

- พระคาถาชินบัญชร

- บทกรณียเมตตสูตร**

- บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

- บทแผ่นส่วนกุศล

- บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

- คำอธิษฐานอโหสิกรรม

- บทอธิษฐานจิต **

- ทำสมาธิหลังสวดมนต์ เพื่อให้จิตสงบ

- พร้อมหลักธรรมที่ทำให้คนรัก สังคหวัตถุ 4

- รายนามผู้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ

ตัวอย่างหลักธรรมที่ทำให้คนรัก "สังคหวัตถุ 4"

     สังคหวัตถุ แปลว่‹า วิธีสงเคราะห์ หมายถึง วิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจคนอื่นที่ยังไม่เคยรักใคร่‹นับถือ หรือที่รักใคร่‹นับถืออยู่แล้วให้แนบสนิทยิ่งขึ้น พูดง่ายๆ ก็คือ เทคนิควิธีทำให้Œคนรัก หรือมนต์ผูกใจคนนั่นเอง มีทั้งหมด 4 ประการ

     1. ทาน คือ การให้Œ ได้Œแก่‹ การเสียสละ การเอื้อเฟื้œอเผื่อเเผ่‹ การแบ่งปั˜นช่‹วยเหลือกันดŒ้วยสิ่งของ การให้ทาน ให้Œเพื่อขจัดกิเลส เพื่อขจัดความโลภหรือความตระหนี่ เปš็นการชำระจิตใจให้Œสะอาด ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเป็šนการให้Œเพื่อสงเคราะห์หรือเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจคนอื่น

ฯลฯ

******************************************************************************************
- หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ "สวดมนต์ เมตตามหาเสน่ห์" 24 หน้า ราคาค่าจัดพิมพ์ประมาณ 7-15 บาท ยิ่งพิมพ์เยอะ ยิ่งถูกลง
- หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ จัดทำ 500 เล่มขึ้นไป จัดพิมพ์รายชื่อผู้จัดทำให้ได้หลายรายชื่อ ถ้าชื่อเยอะตัวอักษรเล็กนิดนึง
- หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ จัดทำต่ำกว่า 500ใบ สั่งทำเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำ ถ้าต้องการพิมพ์รายชื่อเป็นติดสติ๊กเกอร์ใสพลาสติก PVC (พร้อมติดให้เรียบร้อย) เพิ่มค่าสติ๊กเกอร์ 1 บาท/ใบ
 
ตัวอย่างหนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ "สวดมนต์ เมตตามหาเสน่ห์"
 
  
  
สำนักพิมพ์หนังสือสวดมนต์, สำนักพิมพ์หนังสือธรรมะ, โรงพิมพ์หนังสือสวดมนต์, โรงพิมพ์หนังสือธรรมะ, รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์, รับพิมพ์หนังสือธรรมะ, รับพิมพ์แผ่นพับสวดมนต์, รับพิมพ์แผ่นพับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ, แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์ราคาถูก, หนังสือธรรมะราคาถูก, แผ่นพับสวดมนต์ราคาถูก, แผ่นพับธรรมะราคาถูก
Visitors: 297,985